/ Energy saving concepts for the European ceramic industry - CERAMIN
CERAMIN
CERAMIN

CERAMIN - Energy saving concepts for the European ceramic industry

deutsch English espanol italiano francais Polski

Wyniki

1. Cel projektu

Projekt CERAMIN został stworzony w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw produkujących wyroby ceramiczne do zmniejszania Jednostkowego Zużycia Energii (JZE) drogą współzawodnictwa. Rozwiązania wiodących przedsiębiorstw mogą stanowić pomoc dla mniej zaawansowanych zakładów poprzez ich udostępnienie w postaci "Podręcznika Oszczędzania Energii". Przemysł ceramiczny zastał podzielony na podbranże w sposób najbardziej zbliżony do zastosowanego w BREF Przemysł Produkujący Ceramikę. Największą uwagę zwrócono na wyroby produkowane masowo o najwyższym wkładzie energii.

2. Przedmiot i metody zastosowane w projekcie

Współzawodnictwo w ramach konkursu zostało przygotowane w systemie zbliżonym do algorytmu karuzelowego stosowanego np. przy ocenie laboratoriów. Producenci ceramiki z 6 krajów europejskich zostali poproszeni o ujawnienie swoim partnerom krajowym danych o zużyciu energii. Następnie partnerzy przekazali zakodowane, a tym samym anonimowe dane do KI Keramik-Institut GmbH, który był odpowiedzialny za obliczenie współczynników zużycia i oszczędności energii.

Zasady nagradzania:

    1. Nagroda "Extraordinary Energy Efficiency EEE" (Wybitna Sprawność Energetyczna) była przyznawana jedynie w tych podbranżach, w których rywalizowało co najmniej 6 przedsiębiorstw z przynajmniej 2 państw europejskich. W tej kategorii nagrodzone zostało przedsiębiorstwo, które wykazało się najniższym Jednostkowym Zużyciem Energii w ramach podbranży.
    2. Nagroda "Energy Efficiency Enhancement EEE" (Najwyższe Ograniczenie Zużycia Energii) również była przyznawana jedynie w tych podbranżach, w których rywalizowało co najmniej 6 przedsiębiorstw z przynajmniej 2 państw europejskich. Nagrodzonych zostało 25 % przedsiębiorstw osiągających najwyższe Wskaźniki Oszczędności Energii.

3. Wyniki współzawodnictwa

Zgodnie z zasadami zawartymi w Aneksie 1, poproszono przedsiębiorstwa produkujące wyroby ceramiczne z sześciu pa?stw partnerskich o udostępnienie swoich danych dotyczących zużycia energii odpowiedniemu partnerowi krajowemu projektu. Branżami o najwyższej ilości uczestniczących przedsiębiorstw są branże: wyrobów klinkierowych, materiałów ogniotrwałych, ceramicznych wyrobów stołowych oraz cegieł i pustaków ceramicznych. Niestety nie zebrano żadnych danych z Włoch, a z Hiszpanii i Francji - tylko nieliczne.

  • W roku 2009 ogółem zostało nagrodzonych 9 przedsiębiorstw
  • Znakiem "EEE" zostali nagrodzeni jedynie partnerzy przemysłowi z Polski i Wielkiej Brytanii
  • Nagrodzono przedsiębiorstwa z czterech podbranży
  • Przyznano sześć nagród w kategorii "Energy Efficiency Enhancement EEE" (Najwyższe Ograniczenie Zużycia Energii)
  • Przyznano trzy nagrody w kategorii "Extraordinary Energy Efficiency EEE" (Wybitna Sprawność Energetyczna)

4. Podręcznik oszczędzania energii

Bardzo ważnym osiągnięciem projektu CERAMIN jest "Podręcznik oszczędzania energii". Zalecenia i uwagi zebrane w podręczniku podsumowują doświadczenia zwycięskich przedsiębiorstw, ogólną wiedzę realizatorów projektu, a także opierają się na pokaźnym zbiorze publikacji zebranym na końcu podręcznika. Tą drogą przekazano całą wiedzę ekspertów - partnerów, jak również informacje przez nich zebrane. Podręcznik oszczędzania energii podzielony jest na rozdziały obejmujące podbranże ceramiczne za wyjątkiem podbranży materiałów ogniotrwałych. Każdy rozdział omawiający daną podbranżę podaje porady dotyczące poszczególnych etapów technologicznych. Z podręcznikiem opracowanym w 6 wersjach językowych można zapoznać się na stronie internetowej: www.ceramin.eu/Ceramin/downloads.htm

5. Perspektywy

Współzawodnictwo w zakresie oszczędności energii będzie kontynuowane w okresie od 2010 do 2015 roku. Zasady zbierania danych i przyznawania nagród nie ulegają zmianie. Nowe nagrody będą przyznane wówczas, gdy do 30 października każdego roku, w jednej podbranży zostaną zebrane nowe dane od przynajmniej 3 partnerów przemysłowych (nowych lub już uczestniczących w projekcie). Obliczenia nowych danych energetycznych i uaktualnienie zestawienia kolejności dotyczącego zużycia energii i oszczędności energii będą bezpłatne. Ponieważ realizacja projektu CERAMIN została zakończona, przedsiębiorstwa które w wyniku obliczeń będę mogły być nagrodzone zostaną poproszone o wyrażenie zgody na poniesienie niewielkiej opłaty za wysiłek włożony z proces nagradzania.